Jesteś tutaj: Strona główna /  Rezerwacja

Rezerwacja

 

Szczenięta miot G

PLANOWANY 2017r.

 

Szczenięta są dostępne do nabycia z hodowli Szweda FCI na podstawie potwierdzonej rezerwacji /regulamin dostępny w dziale "Mioty i szczeniaki"/ oraz po podpisaniu  umowy w/g wzoru:

 

UMOWA przekazania szczeniaka


zawarta dn. ......................... w ................, pomiędzy:

 Krzysztof Szweda, właścicielem hodowli psów rasy Rhodesian Ridgeback o nazwie SZWEDA FCI, zarejestrowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce i działającej zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, zwaną dalej Hodowcą, a
: ......................................
zam. W ............................................
zwanym dalej Nowym Właścicielem..


§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest rodowodowa suka / pies rasy Rhodesian Ridgeback w pełni zgodna/ zgody ze wzorcem rasy nr 146 wg FCI po rodzicach: ojciec: Saimon's Pride Erast Melody of my Soul - Grand, matka: WANA MUNENI of Szweda FCI, zwana w dalszej części umowy suką / psem.

2. Hodowca oświadcza, że suka/pies będący przedmiotem niniejszej umowy jest jego własnością i pochodzi z jego hodowli.
3. Nowy Właściciel oświadcza, że suka / pies,  którego dotyczy umowa  jest dla niego jako jedynego właściciela.

§ 2
1. Strony ustalają cenę suki / psa na ............. pln /słownie...........................złotych/
2. Nowy Właściciel przekaże pierwszą ratę wpłaty Hodowcy w wysokości: 1000 zł kwoty głównej /nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się przez Nowego Właściciela/,

3. Nowy Właściciel przekazuje, a Hodowca potwierdza odbiór kwoty ........................................
4. W razie zapłaty jedynie części ceny określonej pkt.1 § 2 suka / pies pozostaje własnością Hodowcy do chwili uiszczenia pełnej zapłaty przez Nowego Właściciela. Nowy Właściciel zobowiązuje się przekazać pozostałą kwotę do dnia: odbioru suki / psa.
 5. Po zapłaceniu całej kwoty za sukę / psa Hodowca przekaże Nowemu Właścicielowi metrykę suki / psa.

§ 3
1. Hodowca oświadcza, że u rodziców suki / psa będącej przedmiotem umowy, nie stwierdzono występowania schorzeń dziedzicznych.
2. Hodowca nie przejmuje odpowiedzialności za wady fizyczne lub psychiczne suki /psa, które są związane z jego późniejszym nieodpowiednim wychowaniem, żywieniem, pielęgnacją oraz warunkami, w jakich przebywa od chwili przekazania go Nowemu Właścicielowi.
3. W razie ujawnienia się wad ukrytych, które suka / pies  posiadał przed przekazaniem go Nowemu Właścicielowi ,  ma on prawo żądać zwrotu do 50% ceny nabycia zapłaconej za sukę /psa, w zależności od stopnia ujawnionej wady.
4. O ujawnieniu w/w wad ukrytych Nowy Właściciel winien poinformować Hodowcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady. W przypadku wad związanych ze stanem zdrowia suki / psa, do pisemnej informacji należy dołączyć zaświadczenie lekarza weterynarii oraz wyniki ew. badań, potwierdzające ujawnienie wady oraz jej szczegółowy opis.
Hodowca zastrzega sobie prawo poddania suki badaniu przez innego weterynarza.
5. Odpowiedzialność Hodowcy z tytułu wad ukrytych, które suka / pies posiadała przed przekazaniem go Kupującemu, wygasa po upływie roku od dnia zawarcia niniejszej umowy wydania szczeniaka.
6. Ewentualne użycie suki / psa do hodowli jest możliwe tylko w ramach Regulaminu Hodowlanego ZKwP. Przed użyciem do hodowli Nowy Właściciel zobowiązuje się wykonać suce / psu po ukończeniu przez niego 18 miesiąca życia, badania pod kątem dysplazji bioder (wymagany wynik HD A lub B) oraz łokci (wymagany wynik 0 lub 1).
6. Nowy Właściciel zobowiązuje się nie dopuszczać suki / psa do rozrodu do momentu zakwalifikowania jako „suka hodowlana" / "pies reproduktor". Po uzyskaniu takiej kwalifikacji, Nowy Właściciel zobowiązuje się kryć swoją sukę wyłącznie psem reproduktorem rasy Rhodesian Ridgeback / używać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, prześwietlonymi w kierunku dysplazji bioder i łokci (z wynikiem odpowiednio HD A lub B oraz 0 lub 1).

§ 4
1. Nowy Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia suce / psu będącej przedmiotem umowy należytych warunków rozwoju oraz opieki weterynaryjnej, a w szczególności: regularnych szczepień i odrobaczeń, właściwego żywienia (zwłaszcza w fazie wzrostu), oraz właściwej opieki i pielęgnacji zgodnej z wymogami tej rasy psów (w tym zwłaszcza Nowy Właściciel zobowiązuje się, że suka / pies nie będzie przetrzymywana w izolacji, tj. przy budzie, w garażu itp.
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się nie forsować suki / psa ćwiczeniami (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem przez nią 18 miesiąca życia.
3. Nowy Właściciel zobowiązuje się zapewnić Hodowcy (na jego prośbę), bądź osobie przez niego upoważnionej, możliwość sprawdzenia warunków, w jakich przebywa suka / pies.  4. W przypadku rażącego naruszenia przez Nowego Właściciela ustaleń pkt.1 § 4, Hodowca ma prawo wystąpić do Nowego Właściciela o zwrot suki / psa za zwrotem maksymalnie połowy kosztów nabycia.

§ 5
1. Nowy właściciel oświadcza, że jeśli kiedykolwiek nie będzie w stanie dalej sprawować opieki nad suką / psem, natychmiast poinformuje o tym Hodowcę.
2. Hodowca zastrzega sobie prawo pierwokupu suki / psa.
3. Jeśli Hodowca nie skorzysta z prawa pierwokupu, dotychczasowy Właściciel suki / psa może sprzedać ją osobie trzeciej za cenę nie niższą niż proponowana Hodowcy kwota pierwokupu.

§ 6
1. Hodowca zobowiązuje się udzielać Nowemu Właścicielowi wszelkich rad i wskazówek związanych ze zdrowiem, żywieniem i wychowaniem suki / psa oraz związanych z wystawianiem suki / psa na wystawach psów.
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z Hodowca, a w szczególności do informowania go o rozwoju i stanie zdrowia suki / psa, osiągnięciach wystawowych oraz do przekazywania fotografii suki / psa w czasie jej rozwoju.

§ 7
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do umowy:
1.Kserokopia/Oryginał Metryki                                                                       

2.Książeczka zdrowia suki
3.Kserokopie rodowodów rodziców i wyniki badań
4.Kalendarz szczepień oraz podstawowa informacja dot. żywienia i pielęgnacji.
5. Regulamin rezerwacji / dostępny na stronie www /

 

Ustalenia dodatkowe: Załączniki Nowy Właściciel otrzyma w  dniu wydania suki / psa.

 

Hodowca........................................ Nowy Właściciel..........................

FORMULARZ